انتصاب جناب آقای دکتر پرویز شهابی به عنوان رئیس مرکز نوآوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

[vc_column_text

اخذ مجوز مرکز نوآوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از شورای عالی گسترش وزارت بهداشت

Stem Cell And Regenerative Medicine Institute,Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran :افیلییشن مرکز

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

  • داخلی
  • فناوری و تجاری سازی
  • تحقیقات
  • خدمات درمانی
  • آموزشی
  • دانشجویی
  • دانش آموزی
  • بین الملل
  • جلسات شورای عالی استان
  • ستاد

رویدادها

آخرین مقالات

خدمات درمانی

خدمات مشاوره ای تحقیقات، ترجمان، فناوری و تجاری سازی