بازرسی نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی از SCARM

بازدید سردار مولوی از مرکز جامع 

سخنرانی پروفسور Francisco Miguel Portela da Gama در  آمفی تئاتر دانشکده داروسازی

بازدید علمی "رئیس دانشگاه Yeditepe، دکتر Bedrettin Dalan و مسئول دپارتمان بیوتکنولوژی، دکتر Fikrettin sahin" از SCARM

Stem Cell And Regenerative Medicine Institute,Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran :افیلییشن مرکز

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

  • داخلی
  • فناوری و تجاری سازی
  • تحقیقات
  • خدمات درمانی
  • آموزشی
  • دانشجویی
  • دانش آموزی
  • بین الملل
  • جلسات شورای عالی استان
  • ستاد

رویدادها

آخرین مقالات

خدمات درمانی

خدمات مشاوره ای تحقیقات، ترجمان، فناوری و تجاری سازی