دوره ­های فرصت مطالعاتی SCARM (دوره­ های mini-fellowship) به دوره­ هایی اطلاق می­ گردد که با توجه به نگاه آینده پژوهانه در راستای آموزش کادر تخصصی دانشجویی و اعضای هیات علمی در حیطه سلول­ های بنیادی و پزشکی بازساختی طراحی گردیده است. علاوه بر این در این دوره­ ها نگاه به تفکر واگرا، خلاقیت و نوآوری همچنین نگاه آینده پژوهانه به فناوری ­های همگرا در عرصه سلول­ های بنیادی و پزشکی بازساختی مد نظر قرار گرفته شده است.

این دوره­ ها که برای اولین بار در کشور توسط معاونت ترجمان پژوهش، فناوری و تجاری­ سازی (TTC Deputy) مرکز SCARM طراحی می­ گردد، مبتنی بر فرآیند ترجمان و تبادل دانش (Knowledge exchange & Translation) بوده و بستر مناسبی برای آشنایی دانشجویان و به ویژه متخصصین گروه­ های علوم پزشکی با فناوری سلول­ های بنیادی و پزشکی بازساختی می­ باشد که به نظر قریب به اتفاق آینده پژوهان یکی از ۱۰ ابر روند آینده پزشکی خواهد بود، می­ تواند نقش بسزایی را در توسعه علم و  guide line های پزشکی و حرکت از مسیر

bench-to-bedside را ایفا می­ نماید.

این دوره ها به دو دسته تقسیم می­شوند:

  • دوره­ های دانشجویی و اساتید نسل سوم که بیشتر مبتنی بر حرکت به سمت فناوری و کارآفرینی می­ باشد.
  • دوره های تخصصی دانشجویی و اساتید SCARM یا Stem Cell And Regenerative Medicine که در آن­ها پکیج مربوطه شامل ۳ بسته مختلف خواهد بود:
  • پکیج مربوط به دروس عمومی و مقدماتی
  • پکیج مدیریت، نوآوری، فناوری و تجاری سازی
  • پکیج­ های مربوط به دروس تخصصی که بسته به هر یک از رشته ­های تخصصی طراحی گردیده است.

تاریخ انتشار:۹۶/۴/۱۶