رپید فایر یک ارایه ی ۳ الی ۵ دقیقه­ ی ازآخرین موضوع به­ روز سال که در هفته­ ی قبل در حیطه­ ی سلول­ های بنیادی و پزشکی بازساختی اتفاق افتاده است و به عنوان یک پارادایم جدید یا یک فناوری و یک نوآوری جدید مطرح می­گردد.

رپید فایر هرگز شکل مقاله نداشته و بیشتر به صورت ارایه­ ی گزارش خواهد بود و در آن اهمیت موضوع و اهمیت  نوآوری در حیطه سلول­ های بنیادی و پزشکی بازساختی به صورت تصویر، فیلم و سخنرانی مطرح خواهد گردید.