“سینما اسکارم” رویدادی ۳۰ دقیقه ای به صورت پخش ویدئوهای کوتاه در زمینه فناوری و  ویدئو های انگیزشی است که هر هفته در سالن کنفرانس مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان برگزار می گردد. هدف این رویداد پویا، ایجاد انگیزش برای نوآوری و آشنایی با راهکارهای مختلف تجاری سازی و انتقال و ترجمان دانش است.

برنامه ­ی یکساله­ ی“سینما اسکارم” مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان متعاقبا اعلام خواهد شد.