“سینما اسکارم” رویدادی ۳۰ دقیقه ای به صورت پخش ویدئوهای کوتاه در زمینه فناوری و  ویدئو های انگیزشی است که هر هفته شنبه ها در سالن کنفرانس مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان برگزار می گردد. هدف این رویداد پویا، ایجاد انگیزش برای نوآوری و آشنایی با راهکارهای مختلف تجاری سازی و انتقال و ترجمان دانش است.