در این بخش با توجه به سازمان های مرتبط از قبیل سازمان غذا و دارو، سازمان بازرسی و سازمان ملی استاندارد ایران که استانداردهای مربوط به محصولات الکتریکی، مکانیکی و همین طور محصولات غذایی، دارویی و آرایشی – بهداشتی و فرآورده­ های مربوطه را صادر می نمایند و با همکاری شرکت های دانش بنیان،مشاوره ­های لازم جهت استاندارد سازی و توسعه محصولات، انجام می­ گیرد.