اعضای هیئت علمی مرکزجامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان ( SCARM Institue ):

 1. دکتر رشیدی

 2. دکتر نوری

 3. دکتر کیهان­ ور

 4. دکتر شکوری

 5. دکتر نوالی

 6. دکتر رنجکش

 7. دکتر غفاری

 8. دکتر صفائی

 9. دکتر سمیعی

 10. دکتر تقی زادیه

 11. دکتر قویدل

 12. دکتر فرزدی

 13. خانم دکتر صناعت

 14. دکتر سخی نیا

 15. دکتر یوسفی

 16. دکتر داوران

 17. دکتر صمدی

 18. دکتر امیدی

 19. دکتر روشنگر

 20. دکتر سلیمانی راد

 21. دکتر رهبر

 22. دکتر برادران

 23. دکتر شمس

 24.  دکتر پناهی

 25.    دکتر خوش فطرت

 26. دکتر راحله فرحزادی

 27. دکتر مریم اکبرزاده