دفتر ریاست
04135252521
دفتر معاونت فناوری
04133202521
دفتر معاونت تحقیقات
04133698721
آزمایشگاه
04135252521