برنامه ­ی شش ماهه ی شورای علمی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان در سال ۱۳۹۶ به شرح جدول  ذیل ارائه می گردد :