با توجه به همکاری های درون بخشی با دانشگاه علوم پزشکی تبریز، فرابخشی در شورای عالی استانی و ملی و بین المللی که مرکز SCARM با نهادهای مربوطه دارد، در این بخش با ارائه جلسات مشاوره ای با صاحب ایده پژوهشی، فناورانه و یا تجاری سازی، تیم های همکار جهت اعتلا و ارتقای فرایند مربوطه ارائه خواهد گردید. نکته بسیار مهم این است که در این بخش تیم های مربوط در راستای سرمایه گذاری و به ویژه سرمایه گذاری جسورانه برای شرکت های دانش بنیان در جهت ارتقای محصول و همین طور استارت آپ ها نیز از وظایف این بخش برای همکاری می باشد.

فرم درخواست مشاوره برای تیم سازی با شبکه همکاران