با عنایت به بهره گیری از کادر مجرب در رابطه با مشاوره ثبت اختراع، فایلینگ، نوشتن توصیف و نوشتن ادعانامه اختراع و همین طورارتقای ثبت اختراع داخلی به PTC در این بخش تمامی فرایندهای مربوط به ثبت اختراع محصول به شرط اولویت های SCARM انجام پذیر خواهد بود. لازم به توضیح است که طراحی فضایی محصول با نرم افزارهای SOLIDWORK و AUTOCAD و همین طور توسعه محصول به صورت یک محصول اولیه یا MVP توسط مهندسین مربوطه و استفاده از دستگاه های تراشکاری و غیره نیز در این بخش انجام پذیر خواهد بود.

مسئول مرتبط: ندا کیهان ور