• سلول­های بنیادی
  • پزشکی بازساختی
  • زیست مواد
  • تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی (مرتبط با فناوری­های سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی)
  • مهندسی بافت