• پکیج کارگاه های مهندسی بافت
  • پکیج کارگاه های سلول های بنیادی در پزشکی بازساختی
  • پکیج کارگاه های پرولوتراپی
  • پکیج کارگاه های سلول درمانی و مهندسی بافت پوست
  • پکیج کارگاه های سلول درمانی و مهندسی بافت در دندان پزشکی
  • پکیج کارگاه های سلول درمانی و مهندسی بافت در ضایعات غضروف و مفصل و طب فیزیکی
  • پکیج کارگاه های سلول درمانی و مهندسی بافت در چشم پزشکی
  • پکیج کارگاه های سلول درمانی و مهندسی بافت در باروری (Fertility)
  • پکیج کار با حیوانات آزمایشگاهی کوچک