• پکیج کارگاه های سلول های بنیادی در پزشکی بازساختی
  • پکیج کارگاه های پرولوتراپی
  • پکیج کارگاه های سلول درمانی و مهندسی بافت پوست
  • پکیج کارگاه های سلول درمانی و مهندسی بافت در دندان پزشکی
  • پکیج کارگاه های سلول درمانی و مهندسی بافت در ضایعات غضروف و مفصل و طب فیزیکی
  • پکیج کار با حیوانات آزمایشگاهی کوچک
  • پکیج کارگاه های کریسپر(CRISPR) و سلول های پرتوان القایی (iPS)
  • پکیج کارگاه هایی فناوری ارگانوئیدها
  • پکیج کارگاه های فناوری میکروفلوئیدیک (On Chip)