این مرکز با استفاده از تجربه اساتید و با اتکا به نیروهای کارآمد خود در عرصه خدمات تجاری سازی و با همراهی شرکت های دانش بنیان، قادر به ارائه خدمات زیر می باشد:

  • طراحی و ساخت محصول
  • استانداردسازی محصول
  •  طرح تجاری و توجیهی
  • ثبت شرکت دانش بنیان
  • مشاوره
  • مدیریت و امور حقوقی و حسابداری شرکت
  • سرمایه گذاری و مارکتینگ

این خدمات با توجه به توافق طرفین می تواند خدمات به ازای پرداخت هزینه، خدمات به عنوان همکاری در طرح، مجری گری طرح و یا سرمایه گذاری مشترک باشد.