این مرکز با استفاده از تجربه ها و با اتکا به نیروهای کارآمد در عرصه خدمات مشاوره ای تحقیقات و فناوری، با همراهی شرکت های دانش بنیان، قادر به ارائه خدمات زیر می باشد:

  • طراحی پروژه
  • مشاوره آمار و متدولوژی
  • تیم سازی با شبکه همکاران
  • کارآزمایی و ثبت اختراعات