خدمات مولکولی

  • 1. انجام PCR نمونه های اسیدهای نوکلئیک 2. انجام Real time PCR نمونه های اسیدهای نوکلئیک 3. انجام الکتروفورز نمونه های اسیدهای نوکلئیک 4. وسترن بلاتینگ 5. فلوریمتری 6. تشخیص آلودگی نمونه های کشت سلولی به مایکوپلاسما ، ویروس ، باکتری در رده های سلولی به روش تشخیص مولکولی (PCR) 7. تشخیص آلودگی نمونه های کشت سلولی به مایکوپلاسما با روش رنگ آمیزی DNA 8. تشخیص آلودگی نمونه های کشت سلولی به مایکوپلاسما با روش کشت اختصاصی مستقیم مایکوپلاسما 9. تشخیص گونه های جانوری متداول در بانک های سلولی و تحقیقاتی و تایید عدم اختلاط رده های سلولی به روش Multiplex PCR 10. تهیه و ارائه DNA و RNA از رده های سلولی موجود در بانک های سلولی انسانی و جانوری 11.تعیین کیفیت نمونه های نوکلئیک اسید استخراج DNA از انواع نمونه های زیستی
  • بله یا خیر