دستگاه هموژنایزر برای هموژنیزاسیون انواع مختلفی از  بافت های انسانی، گیاهی و بسیاری از موارد دیگر استفاده می شود. این دستگاه با به کارگیری لوله های کرایو حاوی بید به همگن سازی چند بافت به صورت همزمان در مواردی نظیر آماده سازی نمونه جهت انجام آزمایش­های مختلف بر روی سلول اعم از استخراج نوکلوئیک اسید ، پروتئین و کشت سلول ها و بسیاری از اهداف دیگر یک مرحله ی بسیار متداول است و با توجه به فراوانی انجام تست­ها و روشهای مختلف تحقیقی و تشخیصی بر روی نمونه های مختلف بافتی ، به منظور از بین بردن ماتریس خارج سلولی (ECM) در بافت ها خصوصا بافت های سخت برای به دست آوردن سلول ها به صورت تکی برای انجام آزمایش­های مختلف ضروری می با­شد. نمونه محصول توسط شرکت ژن پردازش زیست فناوران ایرانیان آماده و در حال اخذ مجوز تولید می باشد.