برنامه ­ی یکساله­ ی برگزاری سمپوزیوم های مرکز در سال ۱۳۹۶ از طریق واحد آموزش به شرح جدول ذیل است :