برنامه ­ی پنج ماهه ی سمینارهای آموزشی مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان در سال ۱۳۹۶ به شرح جدول  ذیل ارائه می گردد :