1.  شرکت ایده پردازان سنجش و دانش
  2. شرکت پیشگامان سازه نانوزیست
  3. شرکت زیست اندان یاخته آذر بایجان (زایا)
  4. شرکت رهام سلول طب
  5. شرکت فناوران سپید جامگان
  6. شرکت بنیان اقتصاد پارلا آدینا
  7. شرکت آینده پژوهان تریتا آرمان (آتریا)
  8. شرکت نانو فناوران بهبود
  9. شرکت ژن پردازش زیست فناوری ایرانیان
  10. شرکت ژن یاخته کیهان (ژنیک)