در این بخش به پژوهشگران و فناوران در طراحی پروپوزال کمک خواهد شد تا پروپوزال های مورد نظر خود را با استفاده از اولویت های SCARM طراحی نمایند. در این رابطه، علاوه بر مشاوره ی ایده و بررسی پروپوزال از نظر عدم موازی کاری و تعیین اولویت ها، مفاد پروپوزال از نظر امکان دسترسی به دستگاه های مورد نیاز و تهیه مواد لازم مورد مشاوره قرار خواهد گرفت. قابل توجه است به دلیل هم سویی با فرایندهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پروپوزال های مرکز SCARM دقیقا مشابه با پروپوزال های ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی تدوین خواهد گردید.

دریافت پروپوزال طرح تحقیقاتی (مرز دانش)

دریافت پروپوزال طرح فناوری

دریافت پروپوزال طرح تجاری