در نظر داشتن دو فرایند بسیار مهم  برای نشان دادن امکان تجاری سازی و تولید انبوه یک طرح فناورانه یا طرح تجاری اهمیت بسزایی دارد. یکی از این فرایندها نگارش Business plan یا طرح تجاری و دیگری feasibility study یا طرح توجیهی می باشد. این دو روند و همچنین شکست کار یا WBS که در فرایند مدیریت پروژه تعریف می شود از موارد بسیار مهم در توسعه محصول می باشند و یکی از تضمین های مهم در موفقیت محصول به شمار می رود. با عنایت به این که مراجع دانشگاهی و دانشجویان به ویژه دانشجویان علوم پزشکی در اغلب موارد آشنایی  کافی با این فرایندها ندارند، برون سپاری این بخش به شرکت های دانش بنیان برای طراحی  FS و BP و WBS، تضمینی بر بقا و توسعه محصول باشد.