ظرف کشت هوشمند RPA دارای سطحی پاسخگو به دما است که جداسازی سلول های کشت داده شده را بدون اعمال نیروی فیزیکی یا شیمیایی مقدور می سازد و به این ترتیب هیچ گونه آسیبی به ماتریکس خارج سلولی و پروتئین های غشای سلول وارد نمی شود. این ظرف مناسب برای جداسازی سلول ها به منظور پاساژ کشت، آنالیز سلول منفرد(analysis cell Single) ، تحقیقات پیوند سلولی، صفحات سلولی و ایجاد ساختار سه بعدی سلولی در طب ترمیمی است . استفاده از ظروف کشت هوشمند پاسخگو به دما، در طب ترمیمی و مهندسی بافت بسیار پرکاربرد بوده و به دلیل ایمنی بسیار بالا و عدم نیاز به انجام هیچ گونه مداخل های برای جداسازی سلول و بافت از ظروف کشت و در نتیجه کاهش واضح احتمال آلودگی بافت، بسیار ایمن و مقرون به صرفه بوده، روشی ارزشمند و کارا در بازپروری سلول های قرنیه، پوست، قلب و اندوتلیوم عروق به شمار می رود .