فرآورده های سلولی

  • 1. آماده سازی PRGF 2. آماده سازی ژل پلاکتی 3. آماده سازی SVF 4. آماده سازی PRP 5. قطره چشمی PRP
  • بله یا خیر