راهبری شتابدهنده توسط کارگروهی متشکل از اعضا و متخصصین در سه حوزه:

  • علمی و تخصصی
  • مدیریت فناوری، استانداردسازی و اخذ مجوزها
  • تجاری­ سازی و بازار

صورت می پذیرد.