1. شرکت زیست فرآیند تجهیز سهند
  2. شرکت زیست فناوری رازی پارس
  3. شرکت سروش سلامت طبیعت
  4. شرکت تابناک طب آذر