در این بخش با همکاری متخصصین آمار و متدولوژی موجود در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و متخصصین فرادانشگاهی در طراحی متدهای آماری، به تعیین حجم نمونه و کمک به انجام مشاوره های آماری پرداخته خواهد شد. قابل توجه است که امکان استفاده از مشاوره آماری به عنوان استاد مشاور یا راهنما برای علاقمندان به انجام پایان نامه  یا به عنوان همکار اجرایی برای علاقمندان به انجام طرح های تحقیقاتی یا فناوری نیز مقدور می باشد.

فرم مشاوره آمار و متدولوژی

  • با هزینه-مجری-همکار طرح- استاد راهنمای اول- استاد راهنمای دوم- استاد مشاور- تیم سازی با شریک همکار