یکی از اصول بسیار مهم در ابقاء و توسعه ی یک شرکت، مدیریت متعالی آن است. امروزه با ورود به عرصه های جدید مدیریت از قبیل مدیریت کایزنی، مدیریت چابک، سازمان یادگیرنده و سایر روندهای مدیریتی و همین طور با توجه به اهمیت مدیریت پروژه و اهمیت قراردادهای مربوط به امور حقوقی از نظر شیوایی و صحت ، فرایندهای مربوط به بیمه و قراردادهای عدم افشاء و همین طور اهمیت موضوع بسیارمهم حسابداری شرکتها که می تواند پاشنه آشیلی برای تمام شرکت ها باشد بر همگان واضح است. در این بخش با برون سپاری خدمات خود به یک شرکت دانش بنیان، آمادگی ارائه خدمات لازم به تمام اعضای هیأت علمی و دانشجویان و فرهیختگان مربوطه را خواهد داشت.