این محصول با استفاده از هیدروژل های زیست تخریب پذیر و زیست سازگار حساس به دما تهیه شده است و می تواند به تنهایی و یا همراه با سلول (سلول های بنیادی و یا سلول های اتولوگ سرم بیمار) به محل آسیب تزریق گردد و منجر به درمان یا ترمیم و یا بازسازی محل عارضه شود.این محصول در درمان روماتوئید آرتریت، درمان آرتروز مفصلی، ترمیم شکستگی های استخوان، ترمیم و زیباسازی پوست و ترمیم لیگامان و تاندون کاربرد دارد. نمونه محصول توسط شرکت نانو فناوران بهبود آماده شده است.