مرکز جامع در قالب طرح های فناورانه مشترک با سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در حال حاضر همکاری می نماید و پذیرای ایده های نو و فناورانه، در راستای اولویت ها و نیازهای مرکز نیز می باشد.