جهت همکاری با بخش فناوری و تجاری سازی شمامی توانید از طریق یکی از لینک های زیر با مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی  در ارتباط باشید

پست الکترونیکی: INFO@scarm.ir

تلفن: ۰۴۱۳۳۳۴۹۵۲۵