واحد هم آموزی جهت ارتقای سطح علمی اعضای مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان در نظر دارد کلاس های هم آموزی برگزار کند، بدین منظور این مرکز در نظر دارد تا از متقاضیان به شرکت در این کلاس ها دعوت به عمل آورد :

فرم تقاضای همکاری با واحد هم آموزی