Journal Club

ژورنال کلاب به عنوان یک جلسه­ ی آموزشی که در آن تعدادی افراد به مدت ۵۰ دقیقه  به بحث درباره­ی مقالات روز می­پردازند؛ تعریف شده است. چارچوب ژورنال کلاب، یادگیری بر پایه­ی حل مشکل است که در آن تعاملی ساختار یافته با شنوندگان برقرار می­شود. با انفجار موجود که در تعداد مجلات پزشکی در دنیا رخ داده است، دیگر به روز نگه داشتن اطلاعات و خواندن تمام مقالات موجود امری غیرواقعی بوده و موجب شده است که هدف ژورنال کلاب تا حدودی به سوی ارتقای طبابت و پ‍ژوهش مبتنی بر شواهد و آموزش ارزیابی نقادانه تغییر جهت دهد که به چهار روش زیر برگزار می­گردد:

۱– سنتی    ۲- مسأله محور و مبتنی بر شواهد    ۳- آموزش روش شناسی    ۴- ترکیب مشکل با آموزش روش شناسی

اهداف اصلی از برگزاری ژورنال کلاب به قرار زیر می­باشد:

۱- یاد دادن مهارت­های ارزیابی نقادانه  ۲- تاثیر بر روی عملیات بالینی و پژوهشی  ۳ – به روز نگه داشتن اطلاعات  ۴- ارتقای طبابت و پژوهش مبتنی بر شواهد  ۵- آموزش نحوه انجام پژوهش  ۶- ارتقای برخوردهای اجتماعی

برنامه ­ی یکساله­ ی آموزشی مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان در سال ۱۳۹۷ به شرح در فایل pdf ذیل ارائه می گردد :

برنامه_ژورنال_ سال ۹۷ کلاب_