برنامه ­ی یکساله­ ی آموزشی مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان در سال ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام خواهد شد.