این مرکز افتخار دارد از اسفند ۹۵ در سایت های معتبر بین الملل از قبیل  Clinicaltrials.gov ، NIH همین طور irct.ir و مراکز دیگر ثبت کارآزمایی های بالینی عضویت رسمی با افیلییشن SCARM Institute گرفته است و مرکز آمادگی تمام را دارد تا بتواند به صورت همکاری با طرح و یا ارائه خدمات علمی نسبت به طراحی، تدوین و توسعه کارآزمایی های بالینی مشاوره های لازم را ارائه نماید.

توضیح مهم این که تمامی کارآزمایی های بالینی امکان مشاوره را نخواهند داشت، فقط کارآزمایی هایی با افیلییشن SCARM Institute مورد ثبت خواهند گردید که با اولویت های پژوهشکده سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، هم سویی و هم خوانی داشته باشد.

مدیر مسئول: یوسف فریدوند

مسئول بالادستی: دکتر پیمان کیهان ور