لیست پکیج های مربوط به کارگاه های پیشنهادی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان در سال ۹۶ از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد:

برنامه کارگاه های تخصصی۹۶