کلینیک سلول درمانی و پزشکی بازساختی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان افتتاح خواهد گردید که علاوه بر این در بیمارستان های سینا، شهید مدنی، الزهرا و شهید قاضی تخت های بیمارستانی برای این امر اختصاص داده شده است.