روندهای جهش یافتن پایه و اساس آغاز سرطان و پیشرفت آن است. الگوی این فرآیندها در ژنوم سلول های سرطانی ممکن است توجیه کننده اتیولوژی سرطان باشد و ارزش تشخیصی و همچنین پیش آگهی برای آن سرطان را دارد. در مطالعه جدیدی که بتازگی توسط تیم هانس کلورس از انستیتوی هوبرخت هلند در مجله معتبر ساینس به چاپ رسید، آنها توانستند راهکاری را برای یافتن منشاء سرطان آنهم با استفاده از رابطه ای که با الگوی جهش یافتگی دارد توسعه دهند. آنها از فناوریCRISPR/CAS9 برای حذف ژن های کلیدی ترمیم کننده DNA در ارگانویدهای کولون انسانی استفاده کردند، سپس آنرا ساب کلون نموده و در نهایت بطور کامل تعیین توالی نمودند. نتایج این مطالعه نشان داد تجمع جهش ها در ارگانویدهای فاقد ژن mlh1 که ژن ترمیم ناسازگاری بازها است  از طریق خطاهای تکراری هدایت شده و بطور دقیق مدلی از الگوهای جهش یافتگی سرطان های کولورکتالی است که  فاقد سیستم ترمیم ناسازگاری بازها می باشند. استفاده از چنین راهکاری در زمینه ژن nthl1 که  پروتئین ترمیم برش تک باز را کد می کند توانست الگوی خاصی از ردپای جهش یافتگی (الگوی ۳۰) را آشکار نماید که پیش از آن در یک مطالعه کوهورت سرطان پستان مشاهده شده بود. این گروه توانست نشان دهد که الگوی ۳۰ جهش می تواند حاصل جهش های NTHL1 لایه زایا ایجاد شود.

تاریخ انتشار:۹۶/۷/۲۶

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).