محققین دانشگاه کالیفرنیا یک گزینه درمانی را طراحی و روی موش تست کرده اند که از سلول های بنیادی مهندسی شده برای هدف قرار دادن متاستاز سرطان استخوان کمک می کند و این در حالی است که از استخوان نیز حفاظت می کند.  این رویکرد جدید سلول های بنیادی مزانشیمی را به عواملی هدفمند مجهز می کند که موجب می شود آن ها وارد جاهای متاستاز استخوان شوند و در نتیجه اثرات خود را به خوبی بر جای گذارند.

نقطه قوت این استراتژی قوی انتقال ترکیبی از عوامل ضد توموری و  ضد بازجذب استخوانی است که می توانند به طور موثری ارتباط بین سرطان و نیچ استخوانی اش را بلوک کنند. این درمان، در مقایسه با شیمی درمانی و سایر درمان ها که معمولا مشکلات و عوارض جانبی را برای فرد ایجاد می کنند، یک درمان غیر سمی و موثر است. این مطالعه در کوتاه مدت راه را برای انجام کارآزمایی های بالینی با استفاده از سلول های بنیادی مهندسی شده هموار می سازد.

 

Reference:https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2352396419304281

 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).