به گزارش مرکز جامع سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، طی احکام جداگانه ای از سوی ریاست محترم مرکز جامع، دکتر محمد علی فیروزی به عنوان معاون اداری، دکتر پیمان کیهان ور به عنوان قائم مقام و معاون ترجمان دانش، فناوری و تجاری سازی، دکتر مهدی یوسفی به عنوان مدیر امور پژوهشی، میر حمید اسکویی به عنوان مدیر اجرایی مرکز جامع سلول­ های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان منصوب گردید.

 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).