به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول­ های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، پروفسور کریم نیرنیا از پیشتازان پزشکی مبتنی بر فرد  (Personalized medicine) و سلول درمانی که امروز صبح در تاریخ ۱ مرداد ماه از طریق دانشکده علوم نوین دانشگاه علوم پزشکی تبریز واقع در محل دانشکده پزشکی، به ایراد سخنرانی پرداخته بودند، پس از جلسه هم فکری با اساتید دانشگاه به همراه دکتر پیمان کیهان ور معاون ترجمان دانش، فناوری و تجاری سازی، از مرکز جامع بازدید نمودند. ایشان به همراه دکتر محدث اردبیلی (استاد ژنتیک)، دکتر جمالی (استاد جراحی عمومی) و دکتر کریمی ( استاد گروه پزشکی مولکولی) از بخش های مختلف مرکز بازدید نمودند. دکتر کیهان ور به شرح بخش های مختلف از قبیل فرآیندهای تجاری سازی، Post research پرداخته و از اهداف این مرکز را با توجه به اینکه ۶۰ درصد این مرکز مربوط به بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان می باشد، فناوری و تجاری سازی و فرآیند bench to bed side ارائه نمودند. وی در ادامه به ایجاد اولین آزمایشگاه فناوری های همگرا در عرصه پزشکی بازساختی یا RegENBICS در مرکز جامع اشاره نمود و بخش های X on Y و ماکروفلوئیدیک،  Insilicos system stem cell biology، Bio material و Game based و واقعیت مجازی اشاره نمودند. در ادامه خانم دکتر قربانی در مورد ویژگی های آزمایشگاهی  Bio material توضیحات کوتاهی ارائه کردند و در نهایت کارشناس فناوری و تجاری سازی مرکز (مهندس قلی زاد) در رابطه با فرآیندهای مربوط با دوره های آموزشی به ویژه Mini- Fellowship طراحی شده در مرکز خلاصه ای را ارائه دادند. پروفسور نیرنیا ابراز کردند: این مرکز را از نظر محتوای سازمانی و تفکر نهفته پشت آن بسیار خاص یافتم و حتی به نظر من این مرکز با مراکز اروپا برابری دارد.

تاریخ انتشار:۹۶/۵/۲

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).