به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، جلسه ای با موضوع و محوریت کاربرد فرآورده های سلول های بنیادی در بیماری های قلب عروقدر جهت پیشبرد اهداف مرکز جامع سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان در مورخه ۲۳/۱۰/۹۶ برگزار گردید.

در این جلسه دکتر پیمان کیهان ور ایده پرداز و سرپرست تیم ابتدا به ایراد پاره ای توضیحات درباره فیزیولوژی قلب نموده و در ادامه هایپوتزمربوطه را بیان نمودند. سپس نظرات جمع را در این رابطه جویا گردید. اعضای تیم به شرح :

سوپروایزر و فاندر تیم جناب آقای دکتر پیمان کیهان ور

دبیر پژوهشی علوم پایه خانم دکتر لطیفی

دبیر علوم پژوهشی علوم بالینی جناب آقای دکتر جلال زادگان

دبیر اجرایی خانم مولود اکبرزاده

و اعضای تیم خانم دکتر ندا کیهان ور، خانم رعنا امانپور، خانم سمیرا اصغری، خانم سپیده جلیل زاده، آقای دکتر امین احمدی و امیر ولیزاده برگزار گردید.

تاریخ انتشار:۹۶/۱۰/۲۴

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).