به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و رشد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، یک جلسه سخنرانی علمی در رابطه با سلول درمانی در بیماری های کودکان و امکانات و همکاری های داخل استانی جهت ارائه ی خدمات سلول درمانی به برخی بیماری های رایج کودکان با سخنرانی اساتید این مرکز دکتر ابوالفضل برزگریمعاون علمی و فنی مرکز و دکتر حسین قاسمی مقدمرئیس گروه توسعه خدمات مراکز بالینی و نیز با حضور تعدادی از پزشکان و اساتید بیمارستان کودکان زهرا مردانی آذر در محل سالن کنفرانس در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ برگزار گردید.

در این سخنرانی علمی ابتدا دکتر قاسمی به مقدمه ای درباره تاریخچه سلول درمانی با استفاده از سلول های بنیادی و نیز پتاسیل ها و امکانات پزشکی مرکز جامع اشاره نمودند. در ادامه جلسه دکتر برزگری در مورد امکان درمان انواع بیماری های رایج کودکان توسط سلول های بنیادی مزانشیمی و نیز سکرتوم آن ها پرداخت.

در پایان این جلسه اساتید و پزشکان حاضر در جلسه ضمن هم فکری ،طرح های مشترک clinical trials در زمینه مذکور با همکاری بیمارستان کودکان و مرکز جامع را پیشنهاد دادند.

 

تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۱۱/۱۲

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).