به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول­ های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، سمینار با محوریت بررسی اثر اگزوزوم های جدا شده از مایع سمینال، بر سلول های اپی تلیال رحمی “ توسط خانم دکتر لطیفی در تاریخ یکشنبه ۵ شهریور ماه با حضور اساتید و همکاران در سالن کنفرانس این مرکز برگزار گردید.

در ابتدای سمینار دکتر لطیفی به ارائه توضیحات مقدماتی در رابطه با مایع سمینال، تکنیک های کمک باروری و IVF به همراه مایع سمینال و نیز مطالعات انجام شده روی این مایع و اثرات آن روی افزایش سایتو کاین ها و دیگر فاکتور های موثر پرداختند. در ادامه ایشان توضیحات جامعی در زمینه مطالعاتی که خودشان در این زمینه در طی فرصت مطالعاتی در ژاپن داشتند، ارائه دادند.

سپس ایشان به توضیح جامع روش کاری خود در این مطالعه که تاثیر اگزوزوم های استخراج شده از مایع سمینال بر روی پروفایل ژنی سلول های اپیتلیال اندومتر خوک در محیط In Vivo و In Vitro که با استفاده از تکنیک NGS) Next Generation Sequencing) بررسی گردیده، پرداختند. در ادامه دکتر لطیفی به  ارائه نتایج کلی این مطالعه  پرداختند که نشان داد  اگزوزوم های مایع سمینال می توانند از طریق افزایش استروئیدوژنز و همچنین تنظیم پاسخ های ایمنی و التهابی در سلول های اپیتلیال اندومتر، سبب افزایش میزان لانه گزینی جنین شوند.

در نهایت این جلسه از سمینار، با سؤال و پاسخگویی ایشان به سوالات حاضرین و اساتید به پایان رسید.

تاریخ انتشار: ۹۶/۶/۷

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).