به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، نهمین جلسه ژورنال کلاب در مورخه ۳/۴/۹۷  در سالن کنفرانس این مرکز  برگزار گردید. در این جلسه سه هدف از اهداف مرکز بررسی گردید.

در ابتدای جلسه، دکتر کریمی پور، در رابطه با هدف « بررسی اثر اسکافولد سه بعدی PLCF بر رفتار سلول های بنیادی عصبی بالغ از نواحی زیر بطنی و شکنج دندانه ای در موش های بالغ »گزارش خود  را ارائه دادند  و مقرر گردید فرم گزارش خود را تا مورخه ۳۱/۴/۹۷ تحویل دهند.

در ادامه ، آقای دکتر رهبر در مورد هدف « اتمام یک طرح تحقیقاتی پره کلینیکال با تزریق سلول های بنیادی در بافت قلب » و « ایجاد و راه اندازی یک مدل انفارکت تجربی حیوانی» گزارش خود را ارائه دادند. در راستای این دو هدف سه مورد پایان نامه تصویب شده است که در مرحله اجرا است .و مقرر شد آقای دکتر رهبر فرم گزارش خود را تا مورخه ۳۱/۴/۹۷ تکمیل نموده و تحویل دهند.

تاریخ انتشار:۹۷/۴/۳

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).