به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، کارگاه آموزشی مرور نظام مند و متا آنالیز  (Systematic Review) به مدت دو روز در تاریخ ۲۹ و ۳۰ آذر برگزار گردید.

محور های این کارگاه در روز اول شامل آموزش استراتژی های جستجوی صحیح مقاله در سایت های علمی مربوطه که توسط خانم پاشازاده دارائه گردید.

در روز دوم از این کارگاه کاربرد نرم افزار (CAM  ( comprehensive Meta  Analyze جهت استفاده در مطالعات متاآنالیز توسط مهندس حسین پور آموزش داده شد.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).