به گزارش مرکز جامع سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، جلسه ای با حضور سرکار خانم آرزو مداح (دانشجوی پزشکی) به عنوان بنیان گذار  انجمن علمی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و معاون ترجمان، فناوری و تجاری سازی SCARM در مرکز جامع تشکیل گردید. طی این جلسه دکتر مداح توضیحاتی در رابطه با اهداف کلی برای تشکیل این انجمن ارائه نمودند. در این جلسه آموزش و پژوهش و تجاری سازی در ارتباط با سلول های بنیادی و ترویج فرهنگ اهدای سلول های بنیادی از الویت های این انجمن قرار گرفت. در ادامه اهداف ۳ ساله انجمن تعیین و بررسی گردید و در نهایت مقرر گردید این انجمن با همکاری باشگاه دانشجویی SCARM آغاز به کار کند.

تاریخ انتشار: ۹۶/۰۳/۱۱

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).