به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و رشد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، با توجه به روند بهبودی مشاهده شده در بیمار GVHD پس از تزریق اول سکرتوم سلول های بنیادی مزانشیمی برگرفته از جفت و تحریک شده در مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳، تزریق دوم نیز به منظور ارزیابی های بعدی و روند بهبودی بیشتر در مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ در درمانگاه بخش سلول درمانی مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی شهید مدنی انجام شد.

 

تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۰۹/۳۰

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).