ارگانوئید های روده ای انسان که از سلول های بنیادی پرتوان انسانی تمایز می یابند پتانسیل بالایی به عنوان منبعی از سلول های روده ای انسان می باشند. بنابراین، یک سیستم کارآمد برای شبیه سازی مراحل تمایز سلول های روده و شناسایی بهتر ارگانوئید های روده ای حاصل از سلول های بنیادی پرتوان  مورد نیاز است.

اخیرا محققان مرکز تحقیقات سلول های بنیادی کره جنوبی بیوسنسور های فلورسنتی را بر اساس رده های سلول های بنیادی پرتوان انسانی طراحی کرده اند که قادر به بیان رسپتورهای فلورسنت مشتق شده از سلول های روده ای انسانی می باشد. سپس با تمایز دادن رده های سلول های بنیادی پرتوان به ارگانوئید های روده ای و ردیابی فلورسنت سبز منتشر شده از پروتئین های بیان شده در حین تمایز یابی می توانند مراحل تمایز یافتن سلول های روده را در بدن انسان شناسایی کنند.

بیان ژن منفی بر روند تمایز و تکثیر سلول ها نخواهد داشت.

مطالعه ما برای ردیابی تمایز یابی و جایگزینی درون تنی ارگانوئید های روده ای انسانی می تواند مورد بهره برداری قرار گرفته و برای توسعه روش های سلول درمانی بیماری های روده ای در آینده مورد استفاده قرار گیرند.

Reference: http://www.fasebj.org/content/early/2017/08/29/fj.201700504R

تاریخ انتشار:۹۶/۶/۲۹

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).