به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، دومین جلسه ژورنال کلاب در سالن کنفرانس این مرکز در مورخه ۹۷/۲/۹  برگزار گردید.

در این جلسه پنج هدف از اهداف مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، بررسی شد.

در ابتدای جلسه، ندا کیهان ور در مورد هدف و موضوع « ذخیره سازی سلول های فیبروبلاستی در مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی قطب آذربایجان » گزارش خود را ارائه دادند مقرر گردید خانم دکتر کیهان ور با ارائه پروپوزال مربوطه تا آخر مرداد ماه گزارش خود را در مورد موضوع تکمیل نموده و تحویل دهند.

در بخش دوم ، دو موضوع مورد بررسی قرار گرفت .ابتدا دکتر حجت اله نوزاد در مورد هدف « ذخیره سازی سلول های بنیادی خون در مرکز تحقیقات سلول های بنیادی دانشگاه » گزارش خود را ارائه دادند و مقرر شد دکتر نوزاد با همکاری دکتر نجاتی  با ارائه پروپوزال گزارش خود را در مورد موضوع تکمیل نموده و تحویل دهند. سپس دکتر نوزاد در مورد هدف« ذخیره سازی سلول های بنیادی بند ناف» گزارش خود را ارائه دادند و مقرر گردید تا تاریخ۹۷/۲/۲۳ گزارش خود را در رابطه با موضوع تکمیل نموده و تحویل دهند.

در ادامه  جلسه نیز دکتر کیهان ور در مورد هدف « دایر نمودن حداقل ۱۰ دوره آموزشی کوتاه مدت در داخل کشور با دعوت از متخصصین خارجی برای آموزش و تربیت نیروی انسانی در دو سال اول برنامه » گزارش  خود را ارایه داده و مقرر گردید ایشان با همکاری دکتر لیلا روشنگر ۱۰ دوره آموزشی را طراحی و در دو سال آینده اجرا نمایند.

تاریخ انتشار:۹۷/۲/۱۰

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).