به گزارش مرکز جامع سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، سمینار با محوریت “پیوند سلولهای پودوسیت مشتق از سلولهای iPS در مدل حیوانی نارسایی گلومرولی” توسط آقای امین احمدی دانشجوی PhD سال آخر رشته فیزیولوژی پژوهشگاه رویان به جهت درخواست همکاری در این مرکز با حضور اساتید در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه در سالن کنفرانس مرکز جامع برگزار گردید.

در این سمینار آقای احمدی ابتدا به ارائه مقدماتی در رابطه با موضوع تز دکتری خود پرداختند  سپس توضیحات جامعی درباره نتایج خود ارائه دادند که نتاج مطالعات ایشان نشان از بهبود قابل مقایسه حیوان های دچار نارسایی گلومرولی بعد از انجام پیوند سلول های پودوسیتی مشتق از سلول های iPS  داشت. در ادامه ایشان به ارایه مطالعات انجام گرفته در زمینه بیماری های کلیوی با استفاده از سلول های مزانشیمی و کارآزمایی های بالینی انجام شده پرداختند.

در انتها  ایشان ارائه خود را با بیان تجارب و مهارته ای آزمایشگاهی و همچنین بیان طرح مشترکشان با پژوهشگاه رویان در زمینه جایگزینی سرم جنینی گاوی در کشت های سلول انسانی به پایان رساندند.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).