به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی قطب آذربایجان، سمینار با محوریت کاربرد ایمونوتراپی و سلول درمانی در بیماری های نورودژنراتیو با سخنرانی دکتر کوروش شاه پسند در تاریخ ۲۴ آبان ماه با حضور اساتید و دانشجویان از رشته های مختلف در در محل دانشکده پزشکی در تاریخ ۲۴/۸/۹۶ برگزار گردید.

پس از مراسم افتتاحیه توسط دکتر مهدی یوسفی، دکتر کوروش شاهپسند در مورد کاربرد ایمونوتراپی و سلول درمانی مطالبی را ارایه نمودند. در ادامه دکتر شاه پسند به توضیح جامعی از  نتایج کارهایی که در زمینه بیماری آلزایمر انجام داده اند پرداخته که خلاصه سخنرانی ایشان در ذیل آمده است و در نهایت به پرسش های مطرح شده از طرف شرکت کنندها پاسخ دادند . در پایان این جلسه از سمینار دکتر کیهان ور، قائم مقام مرکز جامع ضمن تشکر از ارائه جامع دکتر شاهپسند، مطالبی نیز در رابطه با کاربرد موضوع سمینار ارائه نمودند.

“آسیبهای مغزی یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد کننده آلزایمر می باشد که از دیدگاه مولکولی شامل هیپرفسفریالسیون تائو است. به هر حال تا به امروز تائوپاتی بدنبال آسیب مغزی قابل مشاهده نبوده است و اینکه چطور تائوپاتی موجب ایجاد آلزایمر می شود نیز ناشناخته باقی مانده است. طی پروژه تحقیقاتی ایشان، یک کانفورماسیون ویژه از تائو فسفریله در ترئونین ۲۳۱ شناسایی شد که بفرم سیس بوده و بشدت نوروتوکسیک می باشد و بکمک آنتی بادی عوارض سمی آن حذف می گردد. سپس نمونه های مغز انسان دچار تروما با آنتی بادی های سیس و ترانس رنگ آمیزی شدند. همچنین آنها مدلهای موشی آسیب مغزی را بدنبال تریت با آنتی بادی سیس و یا IgG کنترل بکمک میکروسکپ الکترونی و فلورسنت مورد بررسی قرار دادند. از سوی دیگر رفتار حیوانات نیز مورد آزمون قرار دادند.
مشاهدات آنها مبنی بر آن بود که سیس تائو بشدت بدنبال آسیب مغزی در انسان و مدلهای حیوانی متراکم می شود. پس از زمان کوتاهی از تروما در موش، نورونها واجد مقادیر متنابهی سیس تائو می شوند که اسکلت میکروتوبولی را بر هم زده و به سایر مناطق مغزی شیوع پیدا می کند و منجر به آپوپتوز می شود. نام این پدیده سیستائوسیس گذاشته شد که خیلی پیشتر از سایر تائوپاتی های شناخته شده رخ می دهد. همچنین در حالیکه ترومای مغزی موجب رفتارهای غیر متعارف از منظر خطرپذیری در موشها می گردد، درمان با سیس تائو از ایجاد ناهنجاری رفتاری پیشگیری می نماید. درمان با آنتی بادی سیس تائو از گسترش تائوپاتی جلوگیری نموده و فعالیت مغزی به علاوه بافت نورونی را بدنبال آسیب مغزی حفظ می نماید. نتایج مذکور سیستائوسیس را بعنوان یک عامل اولیه در به راه افتادن آبشار تائوپاتی و نورودژنراسیون پس از آسیب فیزیکی مغزی معرفی می نماید. بنابراین تصور بر این است که سیس تائو یک مارکر اولیه تائوپاتی می تواند باشد و درمان توسط آنتی بادی سیس تائو می تواند موجب جلوگیری از بروز آلزایمر بدنیال ترومای مغزی بشود.”

 

تاریخ انتشار:۹۶/۸/۲۶

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).